Schadeservice

Middels de optie “nieuwe schade melden” stellen wij u in de gelegenheid de door u geleden en/of veroorzaakte schade kenbaar te maken. Hiermee voldoet u aan de verplichting van de verzekeraar uw schade zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

 

Naast de verplichting de schade direct aan ons te melden bent u tevens verplicht:

  • Alle maatregelen te nemen ter voorkoming van onmiddellijk dreigende schade en ter beperking van bestaande schade,
  • In geval van inbraak, diefstal, beroving, afpersing of vandalisme terstond aangifte te doen bij de politie,
  • In geval van aansprakelijkheid zich te onthouden van al hetgeen waaruit erkenning van schuld of aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid.


Alarmnummer

Buiten kantooruren kunt u ons voor dringende gevallen bereiken op ons mobiele nummer: 06-55877528.

 


Tijdens kantooruren van 09.00 tot 17.00 uur zijn wij bereikbaar onder telefoonnummer: 0516-523606.